Vedtægter

Menu

Vedtægt for Svendborg Kirkegårde
(Svendborg Assistens, Fredens og Sct. Jørgens Kirkegårde)

A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold

§ 1.
Kirkegårdene ejes af Sct. Nicolai, Vor Frue, Fredens og Sct. Jørgens kirker og bestyres af en af disse nedsat kirkegårdsbestyrelse.

§ 2.
Kirkegårdenes drift forestås af den af menighedsrådene nedsatte kirkegårdsbestyrelse.
Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkegårdsbestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkegårdsbestyrelsen.
Stk. 3. Kirkegårdenes daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor kirkegårdsbestyrelsen og i overensstemmelse med regulativ for kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.
Stk. 4. Eventuelle klager vedrørende kirkegårdenes drift rettes til kirkegårdsbestyrelsen.

§ 3.
Kirkegårdslederen opbevarer et eksemplar af kirkegårdskortet og et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Kirkegårdsprotokollen føres som EDB-kartotek på kirkegårdskontoret.
Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegårdene sammenholdes med kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn på kirkegårdene.


B. Gravsteder

§ 4.
Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse

§ 5.
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen.

§ 6.
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårds-lederen et gravstedsbrev.
Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udskrives nyt gravstedsbrev.

§ 7.
Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:
1) Havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken
2) Havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet.
3) Havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter kirkegårdsbestyrelsens nærmere bestemmelse.
Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.
Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag.
Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette ske med kirkegårdsbestyrelsens godkendelse.
Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.
Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med provstiets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af provstiet.
Stk. 8. Der kan kun reserveres gravsted ved samtidig indgåelse af vedligeholdelsesaftale.
Stk. 9. Særlige bestemmelser for erhvervelse af gravsted på Sct. Jørgens Kirkegård.
1) Sognets beboere har ret til gravsted på kirkegården.
2) Personer, der ikke bor i sognet, har ret til gravsted på kirkegården, hvis de har en særlig tilknytning til sognet på én af følgende måder:
a. Har boet i sognet tidligere
b. Har nære pårørende (forældre, bedsteforældre eller børn) boende i sognet
c. Er blevet døbt, konfirmeret eller viet i Sct. Jørgens Kirke
d. Har ægtefælle/samlever, forældre eller børn begravet i eksisterende gravsted på kirkegården
e. Har løst sognebånd til kirkens præst før 11. oktober 1994
f. Har en ægtefælle/samlever, der har ret til gravsted på kirkegården
g. Ved tvivlsspørgsmål er det begravelsesmyndigheden, der træffer afgørelsen
g. Der kan ikke reserveres gravsteder på Sct. Jørgens Kirkegård.


§ 8.
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9.
Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§ 10.
Gravstedsretten kan kun overdrages med kirkegårdsbestyrelsens samtykke.


§ 11.
Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.
Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.
Stk. 3. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

§ 12.
Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13.
Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Gravstedernes indhegning

§ 14.
Gravstederne må ikke uden kirkegårdsbestyrelsens samtykke hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.
Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved kirkegårdsbestyrelsens foranstaltning, og hækkene er kirkegårdens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter kirkegårds-bestyrelsens beslutning forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning

§ 15.
Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan kirkegårdsbestyrelsen forlange dem beskåret eller fjernet.
Stk. 2. Større træer må ikke uden kirkegårdsbestyrelsens forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Gravminder

§ 16.
Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.
Stk. 2. Kirkegårdsbestyrelsen påser, at der ikke anbringes gravminder eller andet, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder eller andet trods alt blevet anbragt, kan de af kirkegårdsbestyrelsen forlanges fjernet. Afgørelsen herom kan indankes for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.
Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at de ikke kan vælte og at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.
Stk. 4. Kirkegårdsbestyrelsen påser, at gravsten eller mindesmærker, som enten kan tjene til kirkegårdens pryd eller til at bevare mindet om fortjente mænd og kvinder, ikke fjernes fra kirkegården, jfr. dog bestemmelsen i § 11, stk. 3. Hvor flytning er nødvendig, skal de anbringes et andet sted på kirkegården.
Stk. 5. På kirkegårdsbestyrelsens begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17
Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.
Stk. 2. Det påhviler kirkegårdsbestyrelsen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.
Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsbestyrelsen tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.
Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsbestyrelsen ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsbestyrelsen lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstidens udløb.


Stk. 6. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.
Stk. 7. Gravsteder, hvori er begravet personer, som har haft særlig betydning for sognet eller egnen, må ikke sløjfes uden provstiudvalgets godkendelse, medmindre indehaveren af gravstedsretten skriftligt har fremsat begæring herom.

§ 18
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.


§ 19
Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D.
Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.
Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af provstiet.
Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20.
Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 20 år. For barnegrave med dødfødte eller spæde børn er den 10 år.

§ 21.
En gravplads for en voksen skal være 2,6 x 1,2 meter. Graven skal være så dyb, at der er mindst 1 meter jord over kistelåget.
Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdsbestyrelsens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22.
Anvendes hårdttræskiste, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden, eller nedsættes i dobbelt dybde.

§ 23.
Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkeministeriet.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24.
Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for en urnegrav 10 år.


§ 25.
Et urnegravsted skal være mindst 1 x 1 meter. Graven skal være så dyb, at der er mindst 0,5 meter jord over urnen.
Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele frednings-perioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26.
Urner til nedgravning på kirkegårdene skal af hensyn til miljø og nedbrydningstid være af forgængeligt materiale og skal godkendes af kirkegårdsbestyrelsen.

§ 27.
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud skriftlig indhentet tilladelse fra kirkegårds-bestyrelsen efter de derom gældende bestemmelser.

Øvrige bestemmelser

§ 28.
Såfremt der på kirkegårdene findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiet.

§ 29.
Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage. Se i øvrigt Vedtægt for Kapel og Krematorium.


C. Ordensbestemmelser

§ 30.

1) Kirkegården er åben hele døgnet.
2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
5) Luftning af hund på kirkegården er ikke tilladt. Hvis man har ærinde på kirkegården er det tilladt at have hunden med i snor. Evt. efterladenskaber skal fjernes.
6) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
7) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
8) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
9) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
10) På Fredens og Assistens kirkegårde er cykling kun tilladt på hovedstierne. Cykling er ikke tilladt på Sct. Jørgens kirkegård.
11) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsbestyrelsens særskilte tilladelse.
12) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
13) Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
14) På gravstederne må kun anvendes den type perlesten som forhandles af kirkegården.
15) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for perlestensbelægning på gravsteder eller andre arealer.
16) Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsbestyrelsens samtykke.
17) Gravsten og disses placering på gravstedet skal godkendes af kirkegårdslederen før de opstilles.
18) Kun dertil beregnede bægre og vaser må benyttes til placering af blomster.
19) Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
20) Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsbestyrelsen.

D. Takster

Se denne side:    Priser


Tillæg

Bestemmelser for kiste- og urnegravsteder i særlige afdelinger

1. Kistegravpladser i græs med fælles ryghæk og bed.
Svendborg Ass. Kirkegård, afd. M3, afd. M4, afd. M6 og afd. M7.
Fredens Kirkegård, afd. A-01, afd. C fra nr. 1 til nr. 214 og afd. E.

Gravstederne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelse omfatter klipning af græs og alm. renholdelse. Beplantningen holdes fri af ryghækken og må ikke være højere end denne. Gravminder må ikke overstige 60 cm i højden.
Vedr. takster, se tillæg til takstregulativ pkt. II.1

Sct. Jørgens Kirkegård, “Lindeallé” på afd. GL og NY.
Gravstederne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelse omfatter klipning af græs og alm. renholdelse.
Afdelingen er et fællesanlæg uden markeret gravstedsskel, men markeret med et nummerskilt. Gravstenen der max. må måle 40 x 60 x 20 cm anbringes efter kirkegårdens anvisning. Foran stenen må der plantes forårs- og sommerblomster samt pyntes med gran til jul. Flerårige vækster må ikke plantes.
Der sættes ikke kister ned i umiddelbar nærhed af Lindetræerne.
Vedr. takster, se tillæg til takstregulativ pkt. II.1.

2. Gravpladser for børn.
Svendborg Ass. Kirkegård, afd. O. Fredens Kirkegård afd. C og E.
Gravstederne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelse omfatter klipning af græs og alm. renholdelse.
Monument, max. 40 x 40 cm, med indhuggede bogstaver, anbringes efter kirkegårdens anvisning.
Vedr. takster, se tillæg til takstregulativ pkt. I.1.

3. Traditionelle urnegravsteder.
Svendborg Ass. Kirkegård, afd. B-01, K, K-01 og afd. R-05. Fredens Kirkegård, afd. Afd. D-01.
Sct. Jørgens Kirkegård afd. UA, UB og UE samt traditionelle urnegravsteder på NY og GL afd.

Da der er tale om små gravsteder, med små lave hække, er det vigtigt, at man holder disse fri af den øvrige beplantning. Beplantning og gravsten skal tilpasses forholdende.
Vedr. takster, se takstregulativ § 31, 32, 33 og 34.

4. Urnegravsteder med plade på mur.
Svendborg Ass. Kirkegård, afd. “Læbæltet”, “Á la Greque”, “Pergola”, “Lund”, og “Ny mur”.
Gravstederne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelse omfatter klipning af græs, alm. renholdelse, tilplantning med forårs-og sommerblomster og grandækning til jul.
Der må ikke anbringes planter af nogen art, men kun afskårne blomster, som fjernes af kirkegården efter bedste skøn.
Mindetavler til opsætning på mur skal være af romersk travertin, størrelse efter kirkegårdens anvisning. Kun den type broncebogstaver, som er godkendt af kirkegårdsbestyrelsen, må anvendes.
Vedr. takster, se tillæg til takstregulativ pkt. II.2.

5. Urnegravsteder med plade i bed.
Svendborg Ass. Kirkegård, afd. “Busket”, afd. J, afd. M2 og afd. M5. Fredens Kirkegård, afd. “Buen” og C fra nr. 190.
Gravstederne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelse omfatter klipning af græs, alm. renholdelse, tilplantning med forårs-og sommerblomster og grandækning til jul.
Der må ikke anbringes planter af nogen art, men kun afskårne blomster, som fjernes af kirkegården efter bedste skøn.
Gravminder af Halmstadgranit 40 x 60 cm med indhuggede bogstaver, anbringes efter kirkegårdens anvisning. Vedr. takster, se tillæg til takstregulativ pkt. II.2.

Sct. Jørgens Kirkegård, afd. UH – “Urnehaven”.
Gravstederne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelse omfatter klipning af græs, alm. renholdelse, tilplantning med forårs-og sommerblomster og grandækning til jul.
Der må ikke anbringes planter af nogen art, men kun afskårne blomster, som fjernes af kirkegården efter bedste skøn.
Gravstenen må max. måle 40 x 60 x 20 cm og skal være med plan forside. Gravsten placeres efter kirkegårdens anvisning. Blomster fra højtideligheder skal placeres på stenbelægningen over for indgangen til urnehaven. Betaling for den obligatoriske vedligeholdelse kan ske enten årligt eller på én gang for hele fredningsperioden. Vedr. takster, se tillæg til takstregulativ pkt. II.2.

6. Urnegravsteder.
Fredens Kirkegård, Amelanchierlund.
Gravstederne vedligeholdes af kirkegården. Vedligeholdelse omfatter klipning af græs og alm. renholdelse.
Liggesten af slebet Halmstad-granit 40 x 60 cm, og med indhuggede bogstaver, anbringes i et plantebed efter kirkegårdens anvisning. Plantebedet er afgrænset med taksbeplantning, overstandere af Bærmispel samt en bund af bunddækkende planter. Til det enkelte gravsted hører en kirkegårdsvase, idet en buket i denne vase eller fladt bundet til at ligge ved gravstenen er den eneste form for blomsterudsmykning.
Ingen grandækning, men en dekoration af stedsegrønt, samt mulighed for at lægge mosting ved gravstenen. Vedr. takster, se tillæg til takstregulativ pkt. II.3.

Fredens Kirkegård, “Parkkirkegården”.
Gravstederne vedligeholdes alle af kirkegården. De er udlagt i stauderabatter og plantebede med busketter eller anden beplantning som baggrund og udgør en større helhed.
Gravstenen skal være en rå ubearbejdet marksten, max. højde og bredde 70 cm. Inskriptionen eller dekorationen skal være nedfældet eller indhugget. En lille fugl eller lign. kan accepteres som pynt på gravstenen.

7. Urnegravsteder i græs med plade.
Svendborg Ass. Kirkegård, afd. Q. Fredens Kirkegård, afd. D. afd. Sct. Jørgens Kirkegård, afd. UD.
Gravstederne vedligeholdes alle af kirkegården. Afdelingen er en fællesplæne uden synlige gravstedsskel.
På Ass. Kirkegård afd. Q, og på Fredens Kirkegård afd. D, er der bøg som baghæk. Liggesten af matslebet Halmstad-granit 40×60 cm med affasede hjørner og med indhuggede bogstaver.
På afd. UD på Sct. Jørgens Kirkegård, liggesten af matslebet Halmstadgranit 40 x 60 cm.
Gravstenen skal ligge i plan med græsset og nedlæggelse af stenen foretages af kirkegården.
Til det enkelte gravsted hører en kirkegårdsvase, idet en buket til denne vase eller fladt bundet til at ligge ved gravstenen/pladen er eneste form for blomsterudsmykning.
Ingen grandækning, men gerne en stedsegrøn buket i vasen og/eller mosting ved pladen.
Legatet på disse afdelinger indbefatter græsklipning, fjernelse af visne buketter, rensning af plade efter behov samt opretninger.
Vedr. takster, se taksregulativ § 37.

8. Urnegravsted i græs med natursten.
Sct. Jørgens Kirkegård, afd. UF og UI.
Gravstederne vedligeholdes alle af kirkegården. Legatet på denne afdeling indbefatter græsklipning, fjernelse af visne buketter, rensning af gravstenen efter behov samt opretninger.
Afdelingen er en fællesplæne uden synlige gravstedsskel. Gravstederne måler 3 x 3 m. Gravstenen skal være en rå ubearbejdet natursten eller marksten på min. 50 x 50 cm. og max. 80 x 80 cm. Gravstenen anbringes efter kirkegårdens anvisning. Foran gravstenen kan der nedgraves 1, højest 2 granitvaser, som købes hos kirkegården. Der må ikke foretages nogen form for beplantning.
På afd. UF er der også nogle få kistegravpladser.

9. Urnegravsteder i græs – anonym fællesplæne.
Assistens Kirkegård, Fredens Kirkegård og Sct. Jørgens Kirkegård.
Dette er den anonyme form for anbringelse af urner i fællesplæne. Gravstederne er udlagt i græs som klippes af kirkegården. Der må ikke anbringes planter af nogen art, men kun afskårne blomster, som lægges på blomsterpladsen. Blomsterne fjernes efter bedste skøn af kirkegården.
Gravstederne i den anonyme fællesplæne kan ikke fornyes.
De pårørende kan normalt ikke være til stede ved urnenedsættelsen.

10. Urnegravsteder i græs med markering.
Assistens Kirkegård, “Plænen Urnelund 1″ og ” Fredens Kirkegård, “Urnelunden”.
Gravstederne er udlagt i græs som klippes af kirkegården. Der må ikke anbringes planter af nogen art, men kun afskårne blomster. Vasen skal være den type som forhandles af kirkegårdskontoret og er obligatorisk ved erhvervelse af gravstedet. Vasen fungerer samtidig som nummerskilt. Blomster fjernes efter bedste skøn af kirkegården.
I gravstedet er der plads til 2 urner og gravstederne kan fornyes.
Vedr. takster, se tillæg til takstregulativ pkt. II.4.

11. Bestemmelser for “Mindehal”.
Svendborg Ass. Kirkegård.
I tilknytning til urnegravstederne i “Plænen Urnelund 1” kan erhverves plads på mur i Mindehallen til opsætning af mindetavle.
Mindetavlen skal være af romersk travertin, størrelse efter aftale med kirkegårdskontoret. Kun den type broncebogstaver, som er godkendt af kirkegårdsbestyrelsen må anvendes.
Vedr. takster, se tillæg til takstregulativ pkt. III.

12. Urnegravsteder, “Urnegård” og “Urnehal”.
Svendborg Ass. Kirkegård.
I Urnegården indsættes urnen i små nicher som dækkes af en mindeplade af romersk travertin. Pladen købes hos stenhugger. Kun den type broncebogstaver, som er godkendt af kirkegårdsbestyrelsen må anvendes. I Urnehallen opsættes der ikke mindeplade. Urnen med påmalet navn anbringes bag gitterlåge med lås.
De anvendte urner skal være af uforgængeligt materiale.
Vedr. takster, se tillæg til takstregulativ pkt. I. 2 og 3.


Vedtægt For Kapel og krematorium

Henvendelse vedr. bisættelse fra Svendborg Kirkegårdskapel, begravelse og urnenedsættelse på Svendborg Kirkegårde, samt modtagelse af kiste til kremering rettes til kirkegårdskontoret.

Brug af kølerum og kapel
Krematoriets kølefaciliteter kan benyttes ved ovennævnte bisættelser, begravelser og modtagelser.
Inden indsættelse i kølerum skal anmeldelse finde sted til kirkegårdskontoret (se neden for.)
Kapelsalen kan benyttes af såvel medlemmer, som ikke medlemmer af folkekirken.
I kapelsalen er der 94 siddepladser.

Tidsfrister og nødvendige oplysninger
Anmeldelse af begravelse og bisættelse skal ske senest 2 hele arbejdsdage før højtideligheden.
Anmeldelse af kiste til kremering skal ske inden modtagelsen.
Ved anmeldelse af kiste til kirkegårdskontoret skal afdødes navn, bopælskommune, cpr-nr. samt modtagelsestidspunkt så vidt muligt meddeles.
Hvis højtideligheden skal afholdes i kirkegårdskapellet meddeles også præstens navn og tidspunkt for handlingen.
Ved højtidelighed i kirkegårdskapellet skal dødsanmeldelsen så vidt muligt foreligge inden højtidelighedens begyndelse og i andre tilfælde så vidt muligt ved kistens modtagelse.
Kremering eller begravelse kan ikke finde sted uden udfyldt dødsanmeldelse foreligger.

Tider for begravelse, bisættelse, urnenedsættelse og kistemodtagelse
Begravelser, bisættelser og urnenedsættelser samt modtagelse af kister kan normalt finde sted alle hverdage. Dog normalt ikke juleaftensdag, nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag.
Begravelser fra kirkegårdskapellet, Sct. Nicolai, Vor Frue, Fredens og Sct. Jørgens kirker, kan normalt finde sted med sidste højtidelighed begyndende hhv. kl. 14.00 mandag til og med fredag og kl. 13.00 på lørdage.
Bisættelse kan normalt finde sted mandag til og med lørdag, med sidste højtidelighed begyndende kl. 14.00.
Urner kan normalt nedsættes mandag til og med torsdag med sidste nedsættelse kl. 14.00 og kl. 11.00 på fredage.
Der nedsættes normalt ikke urner på lørdage.
Kister til kremering modtages uden beregning mandag til og med lørdag fra kl. 08.00 til 15.45
Ved modtagelse senere end 15.45 betales efter gældende takst.
Bedemænd med tilknytning til Svendborg krematorium kan låne nøgle til kisteaflevering uden for normal åbningstid hvor kirkelig handling eller kremering skal foregå ved Svendborg Kirkegårde.
Modtagelsen skal være korrekt anmeldt. Krematoriet skal til enhver tid være informeret om hvilke kister der modtages.

Vedr. kister og urner
Der kan modtages kister til kremering med ydre mål på: bredde 80 cm. højde 65 cm. og længde 220 cm. Kister skal være forsynet med navneseddel, som foruden navn fortæller om der er tale om begravelse eller bisættelse, dato og klokkeslæt og sted for højtidelighed samt bedemandens navn.
Kister uden eller med mangelfuldt udfyldt navneseddel modtages ikke.
Navneseddel skal være anbragt så den er umiddelbart synlig.
Kister, der ikke er godkendt ifølge DKLs kistedeklaration, modtages normalt ikke.
Kister indleveret til kremering hvor der efterfølgende er urnenedsættelse på Svendborg Kirkegårde kan faktureres direkte til de pårørende. Hvor kisten efterfølgende skal nedsættes på andre kirkegårde, og der er bedemand involveret, faktureres denne, ellers faktureres bestilleren.
Omlægning fra kister hjemkommet fra udlandet eller ikke godkendte kister, kan finde sted efter aftale med kirkegårdslederen, når intet i øvrigt taler imod.
Kirkegårdslederen kan i særlige tilfælde tillade at kisten åbnes. Ved åbning af kisten skal den pågældende bedemand være til stede.
Urner kan normalt ikke opbevares i krematoriet ud over 30 dage.

Højtideligheden
Afholdelse af højtidelighed i kirkegårdskapellet må ikke stride mod den sømmelighed og orden, som bør iagttages på folkekirkens kirkegårde og skal foregå under hensyn til andre brugere.
Inventar må ikke flyttes, fjernes eller tildækkes, og ønskes der ændringer i forhold til vore almindelige rutiner, f.eks. i forbindelse med betjening af fremmede trossamfund, kræver det kirkegårdsledelsens accept i hvert enkelt tilfælde.

Kremering
Kremering skal finde sted senest 8 dage efter dødsdagen, denne iberegnet. Krematoriet har på grund af kølefaciliteter en stående dispensation på 14 dage.
Under særlige omstændigheder kan krematoriet med accept fra embedslægen tillade forlængelse af denne frist.
Kirkegårdsydelser ved Svendborg Kirkegårde og Krematorium kan ikke bestilles i henhold til fuldmagt.
Kirkegårdsydelser hvor urne eller kiste efterfølgende anbringes på Svendborg Kirkegårde kan faktureres direkte til de pårørende.
Skal urne efter en kremering anbringes andet sted end på Svendborg Kirkegårde faktureres bedemand/bestiller.
Betalingsbetingelser ved Svendborg Kirkegårde er netto 30 dage.


Svendborg kirkegårdsbestyrelse, d. 14 /3 2017

Alice Folke Olsen
Bestyrelsens formand

Godkendt af Svendborg provsti, d. 20 /4 2017
Provst Per Aas Christensen