Priser og forretningsbetingelser

Menu

Lavere priser

Fremover er det gratis for alle medlemmer af folkekirken både at erhverve et gravsted og få den praktiske gennemførelse af urnenedsættelse eller begravelse udført på Svendborg Kirkegårde. Samtidig bliver det ligeledes gratis at forny et gravsted, hvis man ønsker at bevare det ud over den faste fredningsperiode som er 10 år for urnegravsteder og 20 år for kistegravsteder.

Vi gør opmærksom på at der stadigvæk betales for øvrige ydelser eks. kremering, anlæg af gravsted og løbende vedligeholdelse af gravstedet.

Tidligere har der været forskellige priser for medlemmer af folkekirken afhængig af, om de var bosat i eller uden for Svendborg kommune. Fra 1. januar 2019 gælder samme priser for alle medlemmer af folkekirken.

For de der ikke er medlem af folkekirken, skal der forsat betales for alle ydelser.
For alle er det dog vigtigt at være opmærksom på, at der forsat skal betales for en række andre ydelser som eksempelvis kremering, anlæg af gravsted og løbende vedligeholdelse af gravsted.

Takster pr. 1. Januar 2024
for Svendborg Assistens, Fredens og Sct. Jørgens Kirkegårde

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder
§31

For personer der er medlemmer af folkekirken, uanset om man har bopæl i eller udenfor kommunen, er erhvervelse og fornyelse af gravsteder gratis.

§ 32 & 33

Ikke-medlemmer af folkekirken betaler for erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for en brugsperiode:

Kistegravsteder pr. gravpladskr. 7.008,00
Urnegravplads i fællesplænekr. 2.400,00
Urnegravsted 2 pl. 1  m2kr. 1.078,00
Urnegravsted 2 pl. 1,5  m2kr. 1.617,10
Børnegravsted 1 pl. 1,2  m2kr. 1.293,80

Bemærk: gravplads i den anonyme fællesplæne kan ikke fornyes.

§ 34

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder
§ 35

Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år:

 RenholdTillæg for grandækningTillæg for forårs- og sommer- blomster
Kistegravsteder:   
Med 1 gravpladskr. 778,65kr. 479,18kr. 383,20
Med 2 gravpladserkr. 1.197,93kr. 718,76kr. 574,80
Mere end 2 gravpladser:   
Yderligere pr. gravpladskr. 239,59kr. 239,59kr. 191,60
Urnegravstederkr. 539,09kr. 389,33kr. 268,24

For arbejder udover renholdelsen, nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af perlesten, granpyntning og lignende, betales særskilt efter regning. Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder.

§ 36

Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelsen af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af følgende beløb:

 RenholdTillæg for grandækningTillæg for forårs- og sommer- blomster
Kistegravsteder:   
Med 1 gravpladskr. 15.573,00kr. 9.583,60kr. 7.664,00
Med 2 gravpladserkr. 23.958,60kr. 14.375,20kr. 11.496,00
Mere end 2 gravpladser:   
Yderligere pr. gravpladskr. 4.791,80kr. 4.791,80kr. 3.831,19
Urnegravstederkr. 5.390,90kr. 3.893,30kr. 2.682,40

Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning og fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, vedligeholdelse af perlestensbelægning, samt rensning og opretning af gravminder. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse og blomster til højtider og mindedage, vedligeholdelse af indgangsparti eller gravgitre, inskription på gravmindet og lign. må der herfor betales særskilt vederlag, som skal godkendes af provstiudvalget.

§ 37

For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser i fællesgrav betales følgende beløb:

Urnegravpladser pr. plads:kr. 2.395,90
Urnelunden Fredens og Plænen Urnelund I Ass. 2 pladserkr. 4.791,80
Urnegravpladser i græs med plads til plade:kr. 4.791,80
Urnegravpladser i græs med plads til natursten:kr. 7.187,60

§ 38

For personer der er medlemmer af folkekirken, uanset om man har bopæl i eller udenfor kommunen, er gravning, tilkastning og planering af en grav gratis.

Ikke medlemmer af folkekirken betaler:

For en voksengrav:kr. 5.390,70
For en kiste med dobbelt dybde:kr. 7.007,91
For en barnegrav indtil 10 år:kr. 1.197,93
For en urnegrav:kr. 718,76
For en urnegrav i dobbelt dybde:kr. 1.078,15

TILLÆG

I. Vedligeholdelse/obligatorisk leje af særlige gravsteder i en fredningsperiode.

1.Børnegravsteder i græs: pr. gravsted:
kr. 2.156,20
  
2.Urnegravsteder i Urnegård: pr. gravsted:kr. 2.860,08
  
3.Urnegravsteder i Urnehal, lille plads:kr. 4.005,10
  
4.Urnegravsteder i Urnehal, stor plads:kr. 4.462,90

II. Obligatorisk flerårig vedligeholdelse af særlige gravsteder i en fredningsperiode.

1.Kistegravsteder i græs med fælles ryghæk og bed: pr. gravpladskr. 9.343,80
 Tillæg for grandækning 1 gravplads, årlig pris:kr. 419,28
 Med mere end 1 plads, yderligere pr. plads:kr. 179,70
 
2. Urnegravsted i græs med forårs og sommerblomster og grandækning, 2 pladser:kr. 11.979,30
 
3.Amelanchierlund og Parkkirkegård Fredens:
 Urnegravsted med 2 pladser:kr. 5.510,50

III. Leje og fornyelse af plads i “Mindehal”.

1.Pr. plads til lille mindetavle i 10 år:kr. 155,00
  
2.Pr. plads til stor mindetavle i 10 år:kr. 305,00

IV. Krematoriet.

1.Kremering voksne:kr. 3.050,00
  
2.Kremering børn 0 – 10 år:kr. 500,00
  
3.Modtagelse uden for normal tid:kr. 453,38
  
4.Leje af kapel, ikke medlem:kr. 1.970,00
5.Udlevering af urne til familiekr. 400,00

Hvis man sætter urner ned udenfor normal arbejdstid, eksempelvis lørdage, skal prisen for ikke medlemmer, svare til kirkegårdens udgifter i denne forbindelse. Med hensyn til kistenedsættelser er lørdage alm. hverdage.

Ovennævnte takster reguleres pr. l. januar hvert år, i henhold til vejledning
udsendt af Svendborg Provsti.

Forretningsbetingelser

Svendborg kirkegårde d. 17. april 2019

Til Begravelsesforretninger med tilknytning til Svendborg Kirkegårde og Krematorium.

Kirkegårdsydelser ved Svendborg Kirkegårde og Krematorium bestilt i henhold til fuldmagt accepteres ikke.

Gravstedsaftaler af enhver art vil vi som kirkegård gerne have lov at tage os af, for netop disse ydelser og service er vi gode og forpligtiget til at varetage.
Faktura for kremering samt udlevering af urne til familie, sendes til bestilleren som i næsten alle tilfælde er bedemandsforretningerne.
Urner som nedsættes på Assistens, Fredens eller Sct. Jørgens kirkegårde, sørger vi for bliver transporteret ud til kirkegården.

Hvis bedemandsforretningerne som en service påtager sig at formidle kirkegårdenes ydelser udover kremering, bærer de også risikoen i tilfælde af at regninger i denne forbindelse ikke bliver betalt.
Man bør være opmærksom på at den bedste service overfor de pårørende som oftest vil være at henvise til kirkegårdskontoret, medmindre der foreligger et klart ønske fra afdøde om den anonyme fællesgrav eller at asken skal strøs over åbent vand. Selv ved en nedsættelse i den anonyme fællesgrav bør de pårørende have tilbuddet om at se pågældende sted samt alternativer før stillingtagen.

Den som har betalt kirkegårdens regning vedrørende kremering og som efter tre betalingspåmindelser efter at regningen er tilsendt dennes debitor, ikke har modtaget betaling, kan få beløbet refunderet mod overdragelse af fordringen til kirkegården. Som dokumentation skal kirkegården modtage kopi af kreditorens regning og betalingspåmindelser samt en skriftlig erklæring om, at fordringen overdrages til kirkegården.

Betalingsbetingelser ved Svendborg Kirkegårde er netto 30 dage.

Med hensyn til gennemskuelighed i bedemandsforretningernes arbejde vil der naturligvis altid være dokumentation for kirkegårdens ydelser som kan vedlægges fakturaen til de pårørende.

Formand for Svendborg Kirkegårdsbestyrelse
Hans Bak-Hansen

Kirkegårdsleder
Dennis Andersen